News / VIDEONADZOR

VIDEONADZOR

01.06.2023

OBVESTILO ZAPOSLENIM IN ZUNANJIM OSEBAM O IZVAJANJU VIDEONADZORA V PROSTORIH PODJETJA AKA PCB D.O.O., LESCE v skladu s 3. odstavkom 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2)

1. IZVAJALEC VIDEONADZORA IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV:

AKA PCB d.o.o., Lesce, Rožna dolina 54, 4248 Lesce; e-pošta: aka@aka-pcb.si. Dostop do videoposnetkov in do videonadzornega sistema imajo samo pooblaščene osebe upravljavca.

2. NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA IZVAJANJA VIDEONADZORA:

Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in s tem povezanim nadzorom vstopa in izstopa ter zagotavljanjem nemotenega proizvodnega procesa v skladu z določili 76., 77. in 78. člena ZVOP-2.

3. OBDOBJE HRAMBE VIDEOPOSNETKOV:

V kolikor ni zaznanih posebnosti, se videoposnetki hranijo največ 3 mesece, potem pa se trajno izbrišejo. Kopije posnetkov, ki se shranijo za namene morebitne uporabe v pravnih in drugih postopkih, se hranijo toliko časa, dokler ti nameni niso izpolnjeni, dokler postopki, za namene katerih se hranijo, niso zaključeni, v primeru, ko do takšnih postopkov ne pride, pa največ do roka, ko takšni zahtevki zastarajo.

4. PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima zagotovljene vse pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, kot so določene v Splošni uredbi (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) in ZVOP-2. Upravljavec pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki uveljavlja svoje pravice. Posameznik svojo zahtevo posreduje na zgoraj navedene kontakte (1. točka).

Posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

  • dostopa do osebnih podatkov
  • popravka ali izbrisa osebnih podatkov
  • omejitve obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki
  • ugovora obdelavi
  • prenosljivosti podatkov

O pravicah se odloča v vsakem konkretnem primeru. Posameznik ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov (posnetka) zgolj v delu, ki se nanaša nanj. V ta namen mora zahtevo specificirati na način, da jasno navede, v katerem prostoru se je domnevno nahajal in kdaj (določno opredeljeno časovno obdobje). Upravljavec izpolnitev upravičene zahteve izpolni v roku enega meseca. V kolikor posameznik ne želi biti videonadzorovan oziroma na posnet na posnetku, ima pravico, da se vstopu v videonadzorovano območje odpove (ne vstopi). Posameznik ima pravico, da se pritoži pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, gp.ip@ip-rs.si.

5. INFORMACIJE O POSEBNIH VPLIVIH OBDELAVE:

Posnetki se obdelujejo izključno za namen, zaradi katerega je bil videonadzor vzpostavljen in posebnih vplivov obdelav ni. Kadar pride do izrednega dogodka (povzročitev škode ali nesreče, nepooblaščen vstop,…) se posnetki lahko uporabijo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo morebitnih zahtevkov v zvezi s takšnim dogodkom.

6. NEOBIČAJNE NADALJNE OBDELAVE:

Neobičajnih nadaljnjih obdelav ni, v okviru videonadzora upravljavec ne snema zvoka, videoposnetkov se ne prenaša v tretje države, dostop do spremljanja dogajanja v živo pa imajo samo pooblaščene osebe upravljavca. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ne poteka.