Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN DOBAVE BLAGA TER OPRAVLJANJA STORITEV (v nadaljevanju: Splošni pogoji)

 1. Področje uporabe
  1. Splošni pogoji se uporabljajo pri sodelovanju družbe AKA PCB d.o.o., Lesce (v nadaljevanju: AKA) z vsemi pogodbenimi strankami (v nadaljevanju: Naročnik) in so del prodajne pogodbe. Razen, če ni izrecno dogovorjeno drugače, veljajo Splošni pogoji družbe AKA, objavljeni na spletni strani www.aka-pcb.si.
  2. Splošni pogoji stopijo v veljavo s potrditvijo naročila AKA.
 2. Ponudbe in sklenitev pogodbe
  1. Ponudbe, pripravljene s strani AKA, veljajo 30 dni, če ni na ponudbi drugače navedeno.  Zavezujejo le ponudbe in predračuni podani v pisni obliki.
  2. Naročila morajo biti podana v pisni obliki. Po prejemu naročila AKA izda pisno potrdilo, ki vsebuje prodajno ceno in roke dobave. 
  3. S pisnim potrdilom naročila se pogodba šteje za sklenjeno.
  4. Naknadne spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne le v primeru pisne potrditve AKA.
 3. Izvedba naročila
  1. AKA bo izvedla naročilo v skladu s prejeto tehnično dokumentacijo. Naročnik mora ob prvem naročilu in ob vsaki naslednji spremembi dostaviti vso tehnično dokumentacijo in tehnične zahteve za izdelavo tiskanega vezja.
  2. V primeru Naročnikove nepopolne dokumentacije mora le-ta na poziv družbe AKA dopolniti manjkajočo ali neustrezno tehnično dokumentacijo, datum dobave naročenega blaga se v tem primeru ustrezno podaljša in se šteje od dneva, ko je AKA prejela vso potrebno dokumentacijo. 
 4. Roki izdelave in dobava
  1. Dobavni rok je določen v pisnem potrdilu naročila in začne teči takoj, ko ga AKA izda. V primeru, da Naročnik potrebuje blago pred iztekom dobavnega roka, se ponudbena cena ustrezno zviša.
  2. Standardni dobavni rok AKA je 15 delovnih dni, dobavni rok naveden na ponudbi ima prednost pred standardnim dobavnim rokom. Izdelava vzorcev je izvzeta iz standardnega dobavnega roka. V primeru zahteve za krajši rok izdelave ima AKA pravico zaračunati dodatne stroške za predčasno izdelavo, kot sledi:
   (A) do 5 delovnih dni predčasne izdelave dodatno 20% na osnovno ceno;
   (B) za več kot 5 delovnih dni predčasne izdelave dodatno 40% na osnovno ceno.
  3. AKA ima pravico zadržati dobavo v primeru, da Naročnik na potrjeni dan dobave nima poravnanih zapadlih obveznosti.
  4. V primeru višje sile, na katero AKA nima vpliva in zaradi katere dogovorjenih rokov za dobavo ni mogoče spoštovati, AKA za nedobavo blaga ne odgovarja.
  5. Vračanje blaga s strani Naročnika brez predhodnega pisnega soglasja ni dopustno.
  6. V primeru, da AKA ne more izpolniti dobave v dogovorjenem roku, o tem nemudoma obvesti Naročnika in oceni čas zamude dobave.
  7. Toleranca dobave je ± 10% naročene količine.
 5. Cene in plačilo
  1. Cene določene v ponudbi in potrditvi naročila AKA so brez DDV in vključujejo standardno pakiranje.
  2. Če naročilo odstopa od ponudbe, si AKA pridržuje pravico, da ustrezno spremeni ceno in jo navede na potrditvi naročila.
  3. Rok plačila in pariteta sta določena v pisnem potrdilu naročila. Rok plačila se računa od dneva izstavitve dobavnice. 
  4. Plačila se izvedejo brez odbitka in v valuti, ki je navedena na računu. 
  5. Plačilo se šteje za izvršeno na dan prejema na transakcijski račun AKA.
  6. Če je Naročnik v zamudi z dogovorjenimi plačili, ima AKA pravico:
   (A) začasno ustaviti dobavo do poplačila in posledično ustrezno podaljšati rok dobave,
   (B) zaračunati zakonite zamudne obresti ter vse stroške izterjave,
   (C) odstopiti od pogodbe.
 6. Prodaja s pridržkom lastninske pravice
  1. Do poplačila računov, zaračunanih obresti in stroškov je AKA lastnik vsega blaga. 
  2. Do poplačila kupnine in stroškov ostaja v lasti AKA tudi tiskano vezje, ki ga je kupec že dogradil.
 7. Reklamacija
  1. Reklamacija ne zadrži plačila.
  2. AKA prevzema odgovornost za blago, ki ga na podlagi prejete tehnične dokumentacije in pisnih tehničnih dogovorov proizvaja.
  3. Reklamacijski zahtevek se lahko uveljavlja na osnovi:
   (A) količinske napake – nemudoma, vendar najkasneje v 8 (osmih) dneh od dobave blaga,  
   (B) vidne poškodbe na blagu – nemudoma po prevzemu blaga, obvestiti je potrebno tako AKO kot prevoznika, ki je dostavil blago,
   (C) kakovostne napake – v reklamacijskem roku 12 (dvanajst) mesecev od dobave blaga,
   (D) skrite napake – v garancijskem roku 24 (štiriindvajset) mesecev od dobave blaga.
   Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka iz točk (C) in (D) je pogojeno s poravnavo vseh obveznosti do družbe AKA določene v  točki 5 (Cene in plačilo).
  4. Naročnik mora prijaviti napako v pisni obliki z natančnim opisom in pozvati družbo AKA, da primer analizira.
  5. V primeru, da je potrebno prebiranje, je potreben predhodni dogovor, kdo bo prebiranje izvajal, Naročnik ali AKA.
  6. V primeru, da je reklamacijski zahtevek Naročnika upravičen, je AKA dolžna odpraviti vsako napako, ki nastane v procesu izdelave.
  7. Naročnik je dolžan vrniti vse kose reklamiranega blaga. AKA izstavi dobropis za kose, na katerih je bila napaka potrjena z analizo.
  8. Garancija nemudoma preneha, če Naročnik sam ali preko tretje osebe brez pisnega soglasja AKA prične s popravilom reklamiranega blaga.
 8. Odstop od pogodbe
  1. Naročnik lahko odstopi od pogodbe pod pogojem, da je zamuda pri dostavi blaga nerazumno dolga in kljub dogovorjenemu podaljšanemu roku obveznost ni izpolnjena. Odstop od pogodbe mora Naročnik podati v pisni obliki.
  2. AKA ima pravico do odstopa od pogodbe, če se pojavi dvom o solventnosti Naročnika in le-ta ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja.
 9. Pravice industrijske lastnine in avtorske pravice
  1. Interna izvedbena dokumentacija, kot so načrti, skice ali drugi tehnični dokumenti, vzorci in podobno, je intelektualna lastnina AKA in je predmet ustreznih zakonskih določb o reprodukciji in kopiranju, kar pomeni, da je Naročnik ne sme uporabljati brez pisnega soglasja družbe AKA.
  2. Pogodbene stranke so dolžne varovati podatke pred dostopom tretjih oseb in jih ne smejo zlorabiti na kakršen koli način.
 10. Uporaba tehničnih standardov
  1. V kolikor pri naročilu in prejeti tehnični dokumentaciji ni določenih zahtev, bo AKA izdelala naročena tiskana vezja v skladu s standardoma DIN ISO 2768m in IPC-A-600 CLASS 2 ter z notranjimi internimi proizvodnimi normami.
 11. Splošni pogoji skladiščenja
  1. Naročnik mora dobavljena tiskana vezja skladiščiti pod posebnimi pogoji. Pogoji skladiščenja kot tudi čas shranjevanja vplivajo na absorbcijo vlage. Minimalne zahteve skladiščenja so:
   Temperatura: 20 °C (± 5°) 
   Relativna vlažnost: 40% (± 10%)
   Maksimalni dovoljeni čas skladiščenja dobavljenih tiskanih vezij za OSP zaščito je 6 mesecev in za HAL zaščito 12 mesecev.
  2. V primeru, da Naročnik pred uporabo in predelavo ni pravilno skladiščil tiskanih vezij, AKA zavrača vsakršno odgovornost in ne priznava garancijskih zahtevkov.
 12. Reševanje sporov
  1. Stranki se zavzemata, da bosta nesporazume reševali po mirni poti.
  2. V primeru spora je pristojno Okrožno sodišče v Kranju.

AKA PCB d.o.o., LESCE 
Rožna dolina 54
SI-4248 LESCE

Lesce, on 1 January 2021          

Ti splošni pogoji veljajo do spremembe ali preklica!